Zinc X Microsoft Oslo

I 2014 startet Microsoft transformasjon for å understøtte en global samhandlingsorientert og kunnskapsdrevet arbeidskultur. Microsoft Global Design Guidelines, og Design Language for Place ble utviklet i denne prosessen. Disse retningslinjene tar for seg plankonsepter, romtyper, funksjonelle og tekniske krav, samt designuttrykk i Microsoft’s kontorer.

Zinc har vært ansvarlig for interiørprosjekt og brukerprosess ved samlokalisering av Microsoft Norges to Oslokontorer til ett kontor i Bjørvika. Microsofts visjon er å hjelpe mennesker og firmaer over hele verden med å realisere sitt potensial gjennom deres løsninger. Vår visjon for prosjektet var å sørge for at de ansatte i Microsoft Oslo kan realisere sitt potensial på sin arbeidsplass.

Data-drevet design

Microsoft samler mye data om egne kontorer og brukere. Interne Workplace Strategists guider utviklingen av nye kontorer i tett samarbeid med lokale interiørarkitekter. De har beveget seg vekk fra tradisjonell behovsplanlegging med m2 per ansatt, men har tatt i bruk teknologi hvor adgangsbrikker kobles mot hvilke nettilkoblinger som aktiveres. Dette gir et godt bilde av hvilke områder som benyttes når, og hvilke områder som ikke benyttes i tilstrekkelig grad. Slik kan man analysere hvordan forretningsenheter jobber sammen, for så å understøtte dette ytterligere i utforming av kontormiljøet. Dette har redusert Microsoft’s arealbehov generelt, og sørger også for at arealene kontinuerlig videreutvikles og at kunnskap tilbakeføres til Microsoft.

Selv om organisasjonen besitter mye kunnskap må lokale interiørarkitekter ha omfattende erfaring med arbeidsplassutvikling, lokale arbeidsplassforskrifter og kulturelle forventninger. Man oppfordres til å utfordre analysematerialet der det er nødvendig for å skape best resultater.

Intuitiv samhandling

Det er viktig for Microsoft å leve opp til forventningene til fremtidens arbeidskraft. Disse forventer at arbeidsplassen skal være fleksibel, uformell og ekstremt funksjonell. Spesielt innen tek er det effektivt å markedsføre seg gjennom de ansatte selv, gjerne via sosiale medier. Kort oppsummert skal utforming og design av kontoret skape tilhørighet og forståelse for verdier og mål, som man intuitivt forstår hvordan man skal bidra til å oppnå.

 

At samhandling genererer innovasjon er et ansett faktum i bedrifter som drives av å finne nye løsninger og produkter. Vi jobbet med å optimalisere løsningene for å legge til rette for samhandling; prosjektarbeid, agilt arbeid, teamarbeid og ikke minst det tilfeldige møtet. Samtidig er vi blitt mer bevisste på å legge til rette for balanse mellom samhandling og fokus – og ikke minst mellom ekstroverte og introverte preferanser.

 

Prosessen hos Microsoft ble gjennomført i tett samarbeid med de lokale brukerne, og det ble lagt til rette for to ulike typer løsning. Utviklerne sitter på faste plasser i neighbourhoods – nabolag med egne teamrom og scrum-områder. Salg og marked har aktivtetsbaserte løsninger, hvilket vil si at de ikke har fast plass, men velger arbeidssted ut fra hvilken oppgave som skal utføres. Variasjon er et stikkord. Man kan jobbe ved standard hev og senk arbeidsbord, i stillerom, telefonrom, ved prosjektbord eller i cafesettinger i sonen. Man kan velge å sette seg i The Hub, etasjens felles sosiale sone, med kaffebar, møteplasser, gaming og andre typer spill.

 

Identitet

Design Language for Place er tenkt som et retningsskapende og inspirerende rammeverk. Retningslinjene spesifiserer ikke detaljer, men en inviterende, varm og hjemlig atmosfære. Løsningene skal være tidløse og preges av lokal identitet. Vårt designkonsept The Harbour tar utgangspunkt i beliggenheten i Bjørvika. Havnen har historisk sett vært utgangspunktet for varer og ekspedisjoner ut i verden, samtidig som det er en trygg havn å komme hjem til.

Vi utfordret byggets rammer; systemhimling og standardiserte løsninger ved å jobbe med belysning, mønstring i himling og på gulv, samt gode og varige materialkvaliteter i spesialinventar. Vi utviklet mye fast inventar, som ‘The Pier’, sittemøbel i The Hub, arbeidsbåser i fellessoner samt fleksible benker som kan trekkes ut og gi rom for mange i kundesenterets mingleområde.

Kontorene preges av små overraskelser, og man oppdager stadig nye detaljer. Konseptet viser seg som variasjon i farger og mønster, som fortolkning av vær og vind, sollys som bryter igjennom og tidevannet som stiger og synker. Alle møterom har sitt eget tema og uttrykk. Kunst er også et viktig virkemiddel, og både fortolkninger av Munch og motiver spesialutviklet for Microsoft har funnet sin plass i lokalene.

Publisert 01.10.2019